Diensten

Diensten

Wij ondersteunen onze cliënten ten aanzien van een breed scala van onderwerpen en thema’s waar wij –veelal in samenwerking met onze business partners- bij betrokken zijn.

 • Sanering, bouw en verwerving van (zorg)vastgoed, waaronder impairement problemen en discussies met het College Sanering;
 • Corporate governance, ontwerpen van compliance programma’s, ondersteuning en training van Raden van Toezicht, het ontwikkelen van interne richtlijnen;
 • Personeel en organisatie (waaronder medezeggenschap van cliënten/patiënten en personeel);
 • Geschillen tussen of binnen maatschappen;
 • Bekostiging en financiering van de zorg (verzekerd of onverzekerd);
 • Kinderopvang, reorganisaties en governance problemen;
 • Innovaties in de zorg, waaronder ketenzorg en opzetten van nieuwe zelfstandige behandelcentra;
 • Samenwerkingscontracten, waaronder begeleiding van fusiebesprekingen en investeringen door private partijen (financieel en strategisch);
 • Splitsing van zorginstellingen (defusie);
 • Zorgaanbieders die kampen met financiële problemen in het nieuwe zorgstelsel helpen wij bij het ontwerpen en uitvoeren van reorganisatieplannen;
 • Het operationaliseren van nieuwe wetten en regelgeving;
 • Kwesties die spelen met overheidstoezichthouders, zoals de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa);
 • Zorgaanspraken van patiënten (waaronder ook WGBO-kwesties).

Wij zijn daarbij

 • Een gesprekspartner voor de Raad van Bestuur voor strategische zaken;
 • Uw onderhandelaar met verzekeraars en zorgkantoren;
 • Uw steun bij het ontwerpen en uitvoeren van onverhoopte reoganisaties;
 • Uw partner bij de gesprekken met medezeggenschapsorganen;
 • De procesbegeleider voor financieringen, private equity investeringen, fusies, overnames en samenwerkingen;
 • De advocaat die u nodig heeft wanneer een probleem niet op een harmonieuze wijze is op te lossen.

Integrale aanpak

De huidige zorgmarkt vereist van een adviseur kennis van de nieuwe regels en gebruiken maar juist ook een preventieve, proactieve houding. De verschillende betrokken partijen, zoals zorginstellingen, medisch specialisten, leveranciers van geneesmiddelen en hulpmiddelen, patiënten, zoeken naar kansen. LEXSIGMA Healthcare voldoet aan dit profiel. LEXSIGMA Healthcare zoekt proactief mee maar waarschuwt preventief voor bedreigingen. Daarmee laat LEXSIGMA telkens zien zeer betrokken te zijn bij haar cliënten. Het leveren van toegevoegde waarde staat centraal.

Wij worden het liefst onderdeel van de cliënt. Aan het einde van de werkdag of aan het begin van het weekeinde stopt onze betrokkenheid niet. Wij rekenen dan ook nooit toeslagen of iets dergelijks indien wij buiten de gebruikelijke uren of dagen aan het werk zijn. De aanpak die wij als LEXSIGMA Healthcare voorstaan, zijn samen te vatten met de sleuteltermen snelheid, kennis van zaken en constructief meedenken.