Decentralisaties

Decentralisaties

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet decentralisatie.

Jeugdzorg

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, waaronder specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
  • de uitvoering van jeugdreclassering.

De nieuwe Jeugdwet moet voorkomen dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor de jeugdzorg in te voeren, hoopt de regering dat de jeugdzorg doelmatiger wordt. Door vermindering van regels en bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige problematiek beter mogelijk.

Gemeenten moeten vanaf 2015 voorzien in voldoende aanbod voor jeugdzorg. Daartoe moeten gemeenten voldoende contracten sluiten met jeugdzorgaanbieders. Dit proces is nu in volle gang. Veel zorgaanbieders krijgen te maken kortingen op het volume of budget. Dat kan soms ingrijpende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van zorgaanbieders.

Wmo 2015

De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen komt ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen.

Graag denken wij mee over welke gevolgen de decentralisatie voor u heeft. LEXSIGMA assisteert partijen in het contracteringsproces en bij de gevolgen die het al of niet sluiten van een contract heeft voor de praktijk. Als geen ander zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.